Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Opleidingscentrum ORCA is aangesloten bij het NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. ORCA hanteert de Algemene Voorwaarden zoals die door de NRTO zijn opgesteld.

NRTO Algemene voorwaarden & gedragscode

De voorwaarden en gedragscode van de NRTO zijn voor consumenten anders dan voor zakelijke klanten. Onderstaand vindt u voor elke categorie de juiste voorwaarden.

De NRTO heeft de algemene voorwaarden richting de consumenten, afgestemd met de Consumentenbond. Als een brancheorganisatie én een consumentenorganisatie zich gezamenlijk over algemene voorwaarden buigen, ontstaan evenwichtige voorwaarden, dat is in belang van zowel de ondernemer als de consument. De leden van de NRTO die zaken doen met consumenten zijn verplicht deze algemene voorwaarden te gebruiken maar mogen hier wel ten gunste van de consument van afwijken.

De algemene voorwaarden consumenten zijn 23 november 2018 aangepast en deze nieuwe algemene voorwaarden treden in werking voor overeenkomsten gesloten op of na 1 januari 2019. Een NRTO-lid mag er ook voor kiezen deze algemene voorwaarden van toepassing te verklaren bij de start van het nieuwe studiejaar in 2019.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Downloads algemene voorwaarden consumenten

GEDRAGSCODE

OC-Orca is lid van het NRTO en onderschrijft de gedragscode van de NRTO. Het gedrag van de leden van de NRTO moet in al het doen en laten, dan wel binnen de kaders van de doelstelling van de branchevereniging NRTO, de toets der kritiek in het openbaar kunnen doorstaan. Een gedragscode kan daarbij functioneren als een visitekaartje van de branche. Als branchevereniging van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders worden de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs, die afgeleid zijn van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur resp. ‘good corporate governance’ gehanteerd.

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan die beginselen/regels en dus aan die normen en waarden. Deze beginselen staan in onze gedragscodes. Deze beginselen omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid en motiveringsplicht).

Alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders kunnen lid van de NRTO worden die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven.

Die beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel


1. Beroep en Bedrijf

De inschrijver is in dit geval een "onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, die een educatieve dienst van de ondernemer (ORCA) afneemt". Hier gaat het dus om bedrijven en beroepsuitoefenaars (bijvoorbeeld: advocaat, doktor, etc). Het gaat om zakelijk/bedrijfsmatig handelen.

Download de NRTO Gedragscode beroep en bedrijf (also available in English 

2. Consument

De consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt. Kort gezegd: de persoon handelt privé.

Download de NRTO Gedragscode consumenten (pdf, 418 kb) (also available in English 


3. Geschillencommissie

De leden van de NRTO zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken.

Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende lid van de NRTO en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

Werkwijze Geschillencommissie

  • Er kan zowel door de afnemer als door het lid van de NRTO een beroep op de Geschillencommissie worden gedaan.
  • De uitspraak van de Geschillencommissie is voor leden van de NRTO bindend.
  • Er is pas sprake van een geschil als er geen acceptabele oplossing bereikt is na het doorlopen van de interne klachtenprocedure. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie moet de afnemer schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de afnemer vervolgens vermeldt een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van een formeel geschil.
  • Leden van de NRTO dienen de mogelijkheid tot benutting van de Geschillencommissie kenbaar te maken aan hun afnemers. Zij kunnen dit doen door op hun site of in hun brochures aan te geven dat ze zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

Voor meer informatie over de kosten, die zijn verbonden aan het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie verwijzen wij u graag naar de website van de Geschillencommissie.
Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen dan kunt u contact opnemen met:

Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
070 31053104. BTW

Opleidingscentrum ORCA is vrijgesteld van BTW.